William Stott masterpiece comes to St Davids, Pembrokeshire

Oriel y Parc gallery first stop on Tate tour

Le Passeur (The Ferryman) 1881, William Stott of Oldham (1857–1900). Photo © Tate. Purchased with funds provided by the Heritage Lottery Fund, Art Fund (with a contribution from The Wolfson Foundation) and The Hintze Family Charitable Foundation 2016.

A painting regarded as the crowning achievement of William Stott of Oldham (1857-1900) is the centrepiece of a new exhibition at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids from 24 February to 2 September 2018.

Le Passeur (The Ferryman) 1881, which is being displayed as part of a tour of UK galleries in partnership with Tate, has been secured for the British public thanks to funding from National Lottery players through the Heritage Lottery Fund, Art Fund (with a contribution from The Wolfson Foundation) and The Hintze Family Charitable Foundation.

The painting is considered one of the key moments in the breakthrough of British Art to naturalism. It established Stott as one of the most progressive British artists of his day.

Le Passeur will be one of three works from Tate’s collections to be shown at Oriel y Parc, with a watercolour of St David’s Head by J.M.W. Turner also on display to commemorate the Year of the Sea in Wales.

These will be exhibited alongside paintings from the collections of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales, which have been chosen to explore some of the hidden meanings behind images of rural life and landscape.

These will include The Goose Girl at Gruchy by Jean-François Millet (1814-1875), one of the most notable French Realists of the 19th century.

William Stott was a leading figure in the group of British artists who came under the influence of French naturalism in the late nineteenth century. After Manchester School of Art, he trained in Paris under Bonnat and Gérôme and went on to exhibit a number of paintings at the Paris Salon, which were much admired by French critics.

There are 23 paintings in British public collections by Stott, the majority of which are in Gallery Oldham, the artist’s home town. This work joins one other in Tate’s collection by Stott, Prince or Shepherd? (Prince ou Berger?) 1880, which will also be exhibited at Oriel y Parc.

The display at Oriel y Parc is part of a tour of four UK-partner galleries, thanks to funding from National Lottery players through the Heritage Lottery Fund, the John Ellerman Foundation and Art Fund. The work will also be exhibited at Southampton City Art Gallery, Gallery Oldham and Aberdeen Art Gallery.

Chair of Pembrokeshire Coast National Park Authority, Gwyneth Hayward said: “It is a privilege to once again be a partner in a project with Tate, following on from the great success of the John Constable: Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 exhibition, which was viewed by more than 30,000 people in St Davids in 2016.

“As Oriel y Parc celebrates its tenth anniversary this year we are delighted to be hosting such a significant exhibition, which represents the only opportunity to see the painting in Wales.

“We hope local people and visitors alike will take this rare opportunity to view another masterpiece of British art in Pembrokeshire and be inspired to explore the National Park’s world-class landscape, which has inspired so many artists over the centuries.”

David Anderson, Director General of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, said: “We are delighted to be working with Tate as part of the national partnership programme. These works will be complemented by paintings from the collections of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales exploring rural life.

“There will also be a special programme of learning activities and resources to support the display at Oriel y Parc which will encourage audiences to learn more about the work of William Stott and the story of British Impressionism.”

Alex Farquharson, Director, Tate Britain said, “ We are thrilled that Le Passeur is starting out on its two-year journey with its first stop in St Davids, Pembrokeshire, where it will join a particularly beautiful watercolour by Turner. We are delighted that Stott’s outstanding work will be seen by the many visitors to Oriel y Parc.”

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre is owned and run by Pembrokeshire Coast National Park Authority and is the home of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales in Pembrokeshire.

The exhibition titled William Stott, Le Passeur (The Ferryman): Reflections on a landscape will be on display at Oriel y Parc from 24 February to 2 September 2018

For more information on the exhibition and related events visit www.orielyparc.co.uk/lepasseur.

 

 

Campwaith William Stott yn dod i Dyddewi, Sir Benfro

Oriel y Parc yw ymweliad cyntaf taith y Tate

Le Passeur (The Ferryman) 1881, William Stott of Oldham (1857–1900). Photo © Tate. Purchased with funds provided by the Heritage Lottery Fund, Art Fund (with a contribution from The Wolfson Foundation) and The Hintze Family Charitable Foundation 2016.

Darlun sy’n cael ei ystyried yn uchafbwynt gyrfa William Stott o Oldham (1857-1900) yw canolbwynt arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi o 24 Chwefror i 2 Medi 2018.

Mae Le Passeur (Y Cychwr) sy’n cael ei arddangos fel rhan o daith o gwmpas orielau’r DU mewn partneriaeth â Tate, wedi cael ei brynu ar gyfer y cyhoedd ym Mhrydain diolch i gyllid gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) a Sefydliad Elusennol Teulu Hintze.

Mae’r darlun yn cael ei ystyried yn un o’r enghreifftiau allweddol o ran y cyfnod pryd y troes Celf Prydain at naturoliaeth. Bu’n fodd o sefydlu Stott fel un o arlunwyr Prydeinig mwyaf blaengar ei gyfnod.

Bydd Le Passeur yn un o dri gwaith o gasgliadau’r Tate a fydd yn cael eu harddangos yn Oriel y Parc, gyda darlun dyfrlliw o Benmaen Dewi gan J.M.W. Turner hefyd yn cael ei arddangos i nodi Blwyddyn y Môr yng Nghymru.

Bydd y rhain yn cael eu harddangos ochr yn ochr â gwaith o Gasgliadau Amgueddfa Cymru, a ddewiswyd i archwilio rhai o ystyron cudd delweddau o fywyd a thirwedd wledig.

Bydd y rhain yn cynnwys The Goose Girl at Gruchy gan Jean-Francois Millet (1814-1875) un o’r amlycaf ymysg Realyddion Ffrainc yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Yr oedd William Stott yn flaenllaw ymysg y grŵp o arlunwyr Prydeinig a ddaeth dan ddylanwad naturoliaeth Ffrengig ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Wedi iddo fynychu Ysgol Gelf Manceinion, bu’n derbyn hyfforddiant ym Mharis dan Bonnat a Gérôme ac aeth ymlaen i arddangos nifer o ddarluniau yn y Salon ym Mharis a oedd yn destun edmygedd mawr gan feirniaid Ffrengig.

Mae 23 o ddarluniau gan Stott mewn casgliadau ym Mhrydain, y rhan fwyaf ohonynt yn Gallery Oldham, tref enedigol yr arlunydd. Mae’r gwaith hwn yn ymuno ag un arall yng nghasgliad Tate gan Stott, sef Tywysog neu Fugail? (Prince ou Berger?) 1880, a fydd hefyd yn cael ei arddangos yn Oriel y Parc.

Mae’r arddangosfa yn Oriel y Parc yn rhan o daith o gwmpas pedair o bartner-orielau yn y DU, diolch i gyllid gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad John Ellerman a’r Gronfa Gelf.  Bydd y gweithiau hefyd yn cael eu harddangos yn Oriel Gelf Dinas Southampton, Gallery Oldham ac Oriel Gelf Aberdeen.

Dywedodd Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae’n fraint cael bod yn bartner mewn prosiect gyda Tate unwaith eto, yn dilyn llwyddiant mawr arddangosfa John Constable: Salisbury Cathedral from the Meadows 1831, y bu dros 30,000 o bobl yn ei gweld yn Nhyddewi yn 2016.

“Gan fod Oriel y Parc yn dathlu ei phen-blwydd yn ddeg oed eleni, rydym yn hynod falch o fod yn cynnal arddangosfa mor arwyddocaol, sef yr unig gyfle i weld y darlun yng Nghymru.

“Rydym yn gobeithio y bydd pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn cymryd y cyfle prin hwn i weld un o gampweithiau eraill celf Prydain yn Sir Benfro a chael eu hysbrydoli i archwilio tirwedd y Parc Cenedlaethol sydd heb ei ail ac sydd wedi ysbrydoli cynifer o arlunwyr dros y canrifoedd.”

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru: “Rydym wrth ein bodd i fod yn gweithio gyda Tate fel rhan o raglen bartneriaeth genedlaethol. Ategir y gweithiau hyn gan ddarluniau o gasgliadau Amgueddfa Cymru sy’n edrych ar fywyd gwledig.

“Hefyd, bydd rhaglen arbennig o weithgareddau ac adnoddau dysgu i gefnogi’r arddangosfa yn Oriel y Parc a fydd yn annog cynulleidfaoedd i ddysgu mwy am waith William Stott a hanes Argraffiadaeth Brydeinig.”

Dywedodd Alex Farquharson, Cyfarwyddwr, Tate Britain, “Rydym ar ben ein digon fod Le Passeur yn dechrau ar ei daith ddwy flynedd drwy alw gyntaf yn Nhyddewi, Sir Benfro, lle y bydd yn ymuno â darlun dyfrlliw arbennig o hardd gan Turner. Rydym wrth ein bodd y bydd darlun rhagorol Stott yn cael ei weld gan y llu o ymwelwyr ag Oriel y Parc”.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

Bydd yr arddangosfa a elwir yn William Stott, Le Passeur (Y Cychwr): Myfyrio ar dirlun i’w gweld yn Oriel y Parc o 24 Chwefror i 2 Medi 2018

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa a digwyddiadau cysylltiedig ewch i www.orielyparc.co.uk/lepasseur.

2018-03-05T15:40:05+00:00