Revamp for Caldey Island’s rights of way network

Visitors to Caldey will now find it easier to navigate the network of footpaths on the island, thanks to recent work to improve signage and interpretation on the island, which was carried out and funded by the Pembrokeshire Coast National Park Authority.

The Park Authority worked with the Caldey Island Estate 15 years ago to develop the original walking routes on the monastic island, but over time more paths have been created. As some signage needed to be replaced, the Authority took this opportunity to repackage the walking opportunities in order to improve the visitor experience.

Working with Caldey Estate Manager, Ben Childs, National Park Wardens spent three days on the island, replacing around 15 signposts, installing safety barriers and repairing gates. A new interpretation panel has also been installed to greet visitors when they first arrive.

Park Authority Warden Manager (South), Tim Jones said: “There are now three circular colour coded routes, which correspond with the new interpretation panel, as well as the leaflet given out to visitors and the walk map available from the National Park website. This means it’s easier than ever to explore Caldey on foot.

“The logistics of getting the materials over to the island were more difficult than the job itself, with the task requiring a few early morning voyages on the mail boat from Tenby.

“Caldey offers some great wildlife watching opportunities including seal spotting and bird watching, not to mention the range of wildflowers which are in full bloom at this time of year.”

The red way markers lead you around the West Cliffs Walk; the blue markers follow the Lighthouse Walk and the green markers lead you around the Woodland Walk.

If you would prefer a guided walk on Caldey, you can join the Park Authority on Wednesday 4 July. For full details visit www.pembrokeshirecoast.wales/events.

To download the walk map for Caldey Island, as well as more than 200 others mapping out walking routes on the Pembrokeshire Coast visit www.pembrokeshirecoast.wales/webwalks.

Ailwampio rhwydwaith hawliau tramwy Ynys Bŷr

Bydd ymwelwyr ag Ynys Bŷr yn ei chael yn haws troedio’r rhwydwaith o lwybrau troed ar yr ynys yn awr, diolch i waith diweddar i wella arwyddion a gwybodaeth ar yr ynys, a gwblhawyd ac a gyllidwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gweithiodd Awdurdod y Parc â Stad Ynys Bŷr 15 mlynedd yn ôl i ddatblygu’r llwybrau cerdded gwreiddiol ar yr ynys fynachaidd, ond dros amser mae mwy o lwybrau wedi cael eu creu. Gan fod angen newid rhai arwyddion, manteisiodd yr Awdurdod ar y cyfle hwn i ailbecynnu’r cyfleoedd cerdded er mwyn gwella’r profiad i ymwelwyr.

Gan weithio gyda Rheolwr Stad Ynys Bŷr, Ben Childs, treuliodd Parcmyn y Parc Cenedlaethol dridiau ar yr ynys, gan newid tua 15 o arwyddion, gosod ffensys diogelwch yn eu lle ac atgyweirio giatiau. Hefyd mae panel gwybodaeth newydd wedi cael ei godi i gyfarch ymwelwyr fel maent yn cyrraedd:

Dywedodd Rheolwr Parcmyn Awdurdod y Parc (De), Tim Jones: “Mae tri llwybr cylch wedi’u codio â lliw yma nawr, sy’n cyfateb i’r panel gwybodaeth newydd, yn ogystal â’r daflen sy’n cael ei rhoi i ymwelwyr a’r map o deithiau cerdded sydd ar gael ar wefan y Parc Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu ei bod yn haws nag erioed archwilio Ynys Bŷr ar droed.

“Roedd cael y deunyddiau draw i’r ynys yn fwy heriol na’r gwaith ei hun ac roedd angen sawl siwrnai yn gynnar yn y bore ar y cwch post o Ddinbych-y-pysgod.

“Mae Ynys Bŷr yn cynnig cyfleoedd gwych i wylio byd natur, gan gynnwys morloi ac adar, heb sôn am yr amrywiaeth o flodau gwyllt sydd yn eu blodau’n llawn yr adeg yma o’r flwyddyn.”

Mae’r cyfeirbyst coch yn eich arwain chi o amgylch Llwybr Clogwyni’r Gorllewin; mae’r cyfeirbyst glas yn dilyn Llwybr y Goleudy a’r cyfeirbyst gwyrdd yn mynd â chi o amgylch Llwybr y Coetir.

Os yw’n well gennych chi daith dywys ar Ynys Bŷr, gallwch ymuno ag Awdurdod y Parc ddydd Mercher 4 Gorffennaf. Am fanylion llawn ewch iwww.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

I lawrlwytho map o lwybrau cerdded Ynys Bŷr, a hefyd mwy na 200 o rai eraill yn mapio llwybrau cerdded ar Arfordir Sir Benfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/teithiaugwe.

New Signage on Caldey IslandNew signage on Caldey IslandNew signage being loaded onto a boat at Tenby
2018-06-27T09:06:55+00:00