Police Launch Summer Safety Campaign

 

Dyfed-Powys Police has launched a campaign to help people who live in and visit the counties of Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire and Powys safely enjoy what the areas have to offer over the summer.

The campaign, entitled #EnjoyDPP, offers practical advice to help people enjoy the towns, beaches, mountains and events in the four counties.

Police will be working closely with partner agencies who provide specialist assistance to keep people as safe as possible this summer. #EnjoyDPP is about giving people the safety advice that could prevent them from requiring police assistance this summer.

Chief Superintendent Claire Parmenter said: “Dyfed-Powys is home to a variety of tourist attractions and hosts locally and nationally renowned events which bring a huge boost in population over the summer months.

“We are very lucky to live and work in a place that people want to visit and we welcome visitors to the area to come and enjoy what is on offer.

“The influx of visitors combined with the diversity of our patch brings challenges for us as a police force, so this summer we are offering some simple safety advice to help people enjoy our unique region.”

Enjoy Our Beaches

RNLI’s Respect the Water campaign promotes a key piece of advice for people who find themselves unexpectedly in cold water. The charity says that a high proportion of people who drown off the UK’s coast are likely to have died after experiencing cold water shock. The campaign focuses on the simple skills people need to save a life. Here is the advice:

 1. If you find yourself unexpectedly in the water – float for 60-90 seconds to increase your chances of survival. That period of time will allow the effects of cold water shock to pass and they you can take the relevant next step.
 2. If you see someone else in trouble in the water – call 999 or 112 and ask for the Coastguard.

Visit www.respectthewater.com for more information.

Be aware of the tide times when you are visiting the beach. Visit: www.metoffice.gov.uk/public/weather/tide-times for local timetables.

Enjoy Our Towns

Anti-social behaviour rises over the summer months and can cause distress to local communities. Police officers can direct people to leave an identified area if their behaviour is considered unacceptable, and confiscate items that are contributing to anti-social behaviour. Neighbourhood Policing Teams will be on patrol as usual in towns throughout the summer, to help everyone enjoy themselves safely and considerately.

Enjoy Our Mountains

Follow Brecon Mountain Rescue’s advice to safely enjoy the hills and mountains in the Force’s area:

 • Plan before you set out;
 • Carry plenty of water;
 • Take food with you;
 • Bring a map and compass. Know how to use them;
 • Monitor the conditions constantly;
 • Turn back if you are uncertain.

Visit www.breconmrt.co.uk for more mountain safety advice.

 

Enjoy Our Events

Police officers and Police Community Support Officers will be attending many local events over the summer. Speak to them about a wristband for your child, in case they get lost. You can also speak to them for crime prevention advice and to report any concerns you have.

 

Whether a visitor or a resident, if you become unwell the Choose Well guidance can help if you are unsure of the best health service to meet your needs. Access advice and local contacts from the webpage: www.choosewellwales.org.uk, or download the Choose Well app on your mobile phone.

If you need to contact police, consider the situation you’re reporting and make the right call. In an emergency call 999, if the matter is less urgent call 101. To check if the thing you wish to report is a police matter or not visit our new contact us page on our website www.dyfed-powys.police.uk.

 

OTHER ARTICLES OF INTEREST

Read our guides here.

If you’d like to receive up to date local articles and our free monthly digital magazine please fill in the form below.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Postcode (required)

If you would like to contribute valued content, reviews or articles please contact us

 

***

Yr Heddlu’n Lansio Ymgyrch Diogelwch yr Haf

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio ymgyrch i helpu pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, a phobl sy’n ymweld â’r siroedd hynny, i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardaloedd i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf.

Mae’r ymgyrch, sydd a’r teitl #JoioHDP, yn cynnig cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, mynyddoedd a’r digwyddiadau yn y pedair sir.

Bydd yr heddlu’n gweithio’n agos ag asiantaethau partner sy’n darparu cymorth arbenigol i gadw pobl mor ddiogel â phosibl yr haf hwn. Mae #JoioHDP yn ymwneud â rhoi cyngor diogelwch i bobl a allai eu hatal rhag bod angen cymorth yr heddlu yr haf hwn.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Claire Parmenter: “Mae Dyfed-Powys yn gartref i amryw o atyniadau twristiaid ac yn cynnal digwyddiadau sy’n adnabyddus yn lleol ac yn genedlaethol sy’n hwb mawr i’r boblogaeth dros fisoedd yr haf.

“Rydyn ni’n ffodus iawn ein bod ni’n byw ac yn gweithio mewn man y mae pobl eisiau ymweld ag ef, ac rydyn ni’n croesawu ymwelwyr i’r ardal i fwynhau’r hyn sydd ar gael.

“Mae’r llif o ymwelwyr ac amrywiaeth ein hardal yn cyflwyno heriau i ni fel ardal heddlu, felly’r haf hwn, rydyn ni’n cynnig cyngor diogelwch syml i helpu pobl i fwynhau’n hardal unigryw.”

Joio Ein Traethau

Mae ymgyrch ‘Parchu’r Dŵr’ Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub yn hyrwyddo darn o gyngor allweddol i bobl sy’n canfod eu hunain mewn dŵr oer yn annisgwyl. Mae’r elusen yn dweud bod llawer iawn o bobl sy’n boddi oddi ar arfordir Prydain yn debygol o fod wedi marw ar ôl profi sioc dŵr oer. Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar y sgiliau syml sydd angen ar bobl i achub bywyd. Dyma’r cyngor:

 1. Os ydych chi’n canfod eich hunain yn annisgwyl yn y dŵr – arnofiwch am 60-90 eiliad er mwyn cynyddu’ch siawns o fyw. Bydd y cyfnod hwnnw’n galluogi effeithiau sioc dŵr oer i fynd heibio ac yna fe allwch gymryd y cam nesaf priodol.
 2. Os ydych chi’n gweld rhywun mewn trafferth yn y dŵr – galwch 999 neu 112 a gofynnwch am Wyliwr y Glannau.

Galwch heibio i www.respectthewater.com am ragor o wybodaeth.

Byddwch yn ymwybodol o’r amserau llanw wrth ymweld â’r traeth. Ewch i: www.metoffice.gov.uk/public/weather/tide-times am amserlenni lleol.

Joio Ein Trefi

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gynnydd dros fisoedd yr haf a gall achosi gofid i gymunedau lleol. Gall swyddogion heddlu gyfeirio pobl i adael ardal a nodwyd os ystyrir bod eu hymddygiad yn annerbyniol, ac atafaelu eitemau sy’n cyfrannu at ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bydd Timoedd Plismona Bro’n patrolio yn ôl yr arfer mewn trefi drwy gydol yr haf er mwyn helpu pawb i fwynhau eu hunain yn ddiogel ac ystyriol.

Joio Ein Mynyddoedd

Dilynwch gyngor Tîm Achub Mynydd Aberhonddu i fwynhau bryniau a mynyddoedd yn yr ardal heddlu’n ddiogel:

 • Cynlluniwch cyn cychwyn ar eich taith;
 • Ewch â digon o ddŵr gyda chi;
 • Ewch â bwyd gyda chi;
 • Ewch â map a chwmpawd, gan wybod sut i’w defnyddio;
 • Cadwch lygad ar yr amodau yn gyson;
 • Trowch yn ôl os ydych chi’n ansicr.

Galwch heibio i www.breconmrt.co.uk am ragor o gyngor ynghylch diogelwch ar y mynydd.

 

Joio Ein Digwyddiadau

Bydd swyddogion heddlu a swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu’n bresennol mewn nifer o ddigwyddiadau lleol dros yr haf. Siaradwch â nhw am fand llawer ar gyfer eich plentyn rhag ofn y bydd yn mynd ar goll. Hefyd, medrwch siarad â nhw am gyngor atal trosedd a rhoi gwybod iddynt am unrhyw bryderon sydd gennych.

 

Pa un ai a ydych chi’n ymwelydd neu’n breswylydd, os fyddwch chi’n teimlo’n sâl, gall canllawiau Dewis Doeth eich helpu os ydych chi’n ansicr ynghylch y gwasanaeth iechyd gorau ar gyfer eich anghenion. Cewch fynediad i gyngor a chysylltiadau lleol ar y wefan: www.choosewellwales.org.uk, neu drwy lawrlwytho ap Dewis Doeth ar eich ffôn symudol.

Os ydych chi angen cysylltu â’r heddlu, ystyriwch y sefyllfa rydych chi’n adrodd amdani a dewiswch y rhif ffôn cywir. Mewn argyfwng, galwch 999. Os nad yw’n argyfwng, galwch 101. I weld pa un ai a yw’r hyn rydych chi eisiau rhoi gwybod i’r heddlu amdano’n fater i’r heddlu, galwch heibio i’n tudalen ‘Cysylltwch â Ni’ newydd ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk.

 

OTHER ARTICLES OF INTEREST

Read our guides here.

If you’d like to receive up to date local articles and our free monthly digital magazine please fill in the form below.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Postcode (required)

If you would like to contribute valued content, reviews or articles please contact us

 

2017-07-10T18:15:39+00:00