New Exhibition opens at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids

Thought provoking exhibition of fine art and natural history to turn the tide on marine plastic

A new exhibition at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids is set to contrast the beauty of the Pembrokeshire Coast with the reality of the damage plastic is causing to the waters and wildlife of our fragile shores.

With artwork and natural specimens from the collections of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales, the exhibition titled Coastexplores how the sea has inspired artists for centuries and how plastic has impacted on art and everyday life.

Pembrokeshire Coast National Park Authority Chair, Gwyneth Hayward said: “With Wales celebrating the Year of the Sea in 2018 and the Year of Discovery 2019, this exhibition provides plenty of inspiration to explore the Pembrokeshire Coast National Park, from stunning landscape paintings to specimens of the many sea birds you can find here such as puffin, razorbill and chough.

“Many of the exhibits however, also illustrate the different aspects of our coastlines and how attitudes have changed over time, from past periods of thriving industry, to the romanticism of the 19th century and on to the current and future challenges.

“Fine art and specimens from the natural history collections have been brought together to illustrate how the plastic problem has developed, from the plastic free world of the 1600s to the present day.”

The skeleton and shell of a leatherback turtle found near Skomer Island will be one of the highlights of the natural history specimens on display, which will also include a black-headed gull entangled in a plastic ring.

The focal point of the seascapes featured in the exhibition is A Calm by Jan van de Cappelle (1624-1679), who is considered the outstanding Dutch marine painter of the 17th century. He pioneered a new approach to marine painting in terms of perspective and placement of ships, as well as skies and reflection.

The gallery will also include paintings by John Brett, Cedric Morris, John Piper, Sir Kyffin Williams and Brendan Stuart Burns, who was the first Artist in Residence at Oriel y Parc.

The display will also feature a collection of works by Graham Sutherland, including a collection of items he found on beaches that inspired some of his work.

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre is owned and run by Pembrokeshire Coast National Park Authority and is the home of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales in Pembrokeshire.

Coast will be on display at Oriel y Parc from 15 September onwards. The gallery is open from 10am-4pm every day.

For more information about all the exhibitions and events at Oriel y Parc, call 01437 720392 or visit www.orielyparc.co.uk.

If you require a regular blog, review, or any design work, please get in touch. 

Arddangosfa o gelfyddyd gain a hanes naturiol sy’n procio’r meddwl ynghylch plastig yn y môr

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn creu gwrthgyferbyniad rhwng harddwch Arfordir Penfro a realiti’r difrod mae plastig yn ei achosi i ddyfroedd a bywyd gwyllt ein glannau môr bregus.

Daw’r gwaith celf a’r sbesimenau naturiol o gasgliadau Amgueddfa Cymru, ac mae’r arddangosfa sy’n dwyn yr enw Arfordir yn edrych ar sut mae’r môr wedi ysbrydoli artistiaid ers canrifoedd a sut mae plastig wedi effeithio ar gelf a bywyd bob dydd.

Dywedodd Gwyneth Hawyard, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Gan fod Cymru yn dathlu Blwyddyn y Môr yn 2018 a Blwyddyn Darganfod yn 2019, mae’r arddangosfa hon yn cynnig digon o ysbrydoliaeth i grwydro Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, o baentiadau tirlun trawiadol i sbesimenau adar y môr a welwch yma fel y pâl, gwalch y penwaig a’r frân goesgoch.

“Ond mae llawer o’r hyn sy’n cael ei arddangos hefyd yn dangos gwahanol elfennau o’n morlin a sut mae agweddau wedi newid dros amser, o gyfnodau lle roedd diwydiant yn ffynnu yn y gorffennol, i ramantiaeth y 19eg ganrif ac i’r heriau sy’n ein hwynebu’n awr ac yn y dyfodol.

“Mae celfyddyd gain a sbesimenau o’r casgliadau hanes naturiol wedi cael eu dwyn ynghyd i ddangos sut mae’r broblem gyda phlastig wedi datblygu, o fyd heb blastig yn y 1600au hyd at heddiw.”

Bydd penglog a chragen crwban môr lledraidd a ddarganfuwyd ger Ynys Skomer yn un o uchafbwyntiau’r sbesimenau hanes naturiol fydd i’w gweld, a bydd modd gweld gwylan benddu yn sownd mewn cylch plastig hefyd.

Canolbwynt y morluniau sydd i’w gweld yn yr arddangosfa yw A Calm gan Jan van de Cappelle (1624-1679), arlunydd môr o’r Iseldiroedd sy’n cael ei ystyried yn un o rai nodedig yr 17eg ganrif. Datblygodd ddull newydd arloesol i beintio’r môr o ran persbectif a lleoli llongau, yn ogystal â’r awyr a’r adlewyrchiad.

Bydd yr oriel yn cynnwys paentiadau hefyd gan John Brett, Cedric Morris, John Piper, Syr Kyffin Williams a Brendan Stuart Burns, a oedd yn Artist Preswyl cyntaf Oriel y Parc.

Hefyd, bydd yr arddangosfa yn dangos casgliad o waith Graham Sutherland, gan gynnwys casgliad o eitemau y cafodd hyd iddynt ar draethau sydd wedi ysbrydoli ei waith.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

Bydd arddangosfa Arfordir i’w gweld yn Oriel y Parc o 15 Medi ymlaen. Mae’r oriel ar agor bob dydd rhwng 10am a 4pm.

I gael rhagor o wybodaeth am yr holl arddangosfeydd a digwyddiadau yn Oriel y Parc, ffoniwch 01437 720392 neu ewch iwww.orielyparc.co.uk.

The skeleton and shell of a leatherback turtle found near Skomer Island will be one of the highlights of the natural history specimens on display

Images from top to bottom: The skeleton and shell of a leatherback turtle found near Skomer Island will be one of the highlights of the natural history specimens on display

The focal point of the seascapes featured in the exhibition is A Calm by Jan van de Cappelle (1624-1679) © Amgueddfa Cymru-National Museum Wales.

Pictured at the exhibition launch are AC-NMW Touring Exhibitions Manager, Ashley McAvoy; PCNPA Chair, Gwyneth Hayward; PCNPA Chief Executive, Tegryn Jones and AC-NMW Director of Gallery Development and Visitor Experience, Janice Lane.

2018-09-17T16:58:43+00:00